2020 Table Tennis World Tour – Czech Open

2020 Table Tennis World Tour - Czech Open Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2020-Table-Tennis-World-Tour-Czech-Open-9307
Year: 2020
Sport: Table Tennis
Competition: Table Tennis World Tour
Dates: 25 – 30 August 2020
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_ITTF_World_Tour
Website: https://www.ittf.com/ittf-world-tour/2020-ittf-world-tour/events/
Facebook: https://www.facebook.com/ITTFWorld
Location:
Czech Republic Czech Republic Olomouc

2019 Table Tennis World Tour Czech Open

2019 Table Tennis World Tour Czech Open Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2019-Table-Tennis-World-Tour-Czech-Open-7677
Year: 2019
Sport: Table Tennis
Competition: Table Tennis World Tour
Dates: 2019-08-22 – 2019-08-25
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2019_ITTF_World_Tour
URL: https://www.ittf.com/tournament/5009/2019/2019-ittf-world-tour-czech-open
Facebook: https://www.facebook.com/ITTFWorld
Live stream: https://tv.ittf.com
Location:
Czech Republic Czech Republic Olomouc

2019 Table Tennis World Tour Czech Open

2019 Table Tennis World Tour Czech Open Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2019-Table-Tennis-World-Tour-Czech-Open-7677
Year: 2019
Sport: Table Tennis
Competition: Table Tennis World Tour
Dates: 2019-08-22 – 2019-08-25
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2019_ITTF_World_Tour
URL: https://www.ittf.com/ittf-world-tour/seamaster-2019-ittf-world-tour/events/
Facebook: https://www.facebook.com/ITTFWorld
Location:
Czech Republic Czech Republic Olomouc

2018 Table Tennis World Tour Czech Open

2018 Table Tennis World Tour Czech Open Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2018-Table-Tennis-World-Tour-Czech-Open-6509
Year: 2018
Sport: Table Tennis
Competition: Table Tennis World Tour
Dates: 2018.08.23 – 2018.08.26
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2018_ITTF_World_Tour
URL: https://www.ittf.com/tournament/2821/2018/2018-ittf-world-tour-czech-open/
Facebook: https://www.facebook.com/ITTFWorld
Live stream: https://www.ittf.com/tournament/2821/2018/2018-ittf-world-tour-czech-open/#videos
Location:
Czech Republic Czech Republic Olomouc

2018 Table Tennis World Tour Czech Open

2018 Table Tennis World Tour Czech Open Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2018-Table-Tennis-World-Tour-Czech-Open-6509
Year: 2018
Sport: Table Tennis
Competition: Table Tennis World Tour
Dates: 2018.08.23 – 2018.08.26
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2018_ITTF_World_Tour
URL: https://www.ittf.com/tournament/2821/2018/2018-ittf-world-tour-czech-open/
Facebook: https://www.facebook.com/ITTFWorld
Location:
Czech Republic Czech Republic Olomouc

2018 Table Tennis World Tour Czech Open

2018 Table Tennis World Tour Czech Open Logo
Link: https://allsportdb.com/Events/2018-Table-Tennis-World-Tour-Czech-Open-6509
Year: 2018
Sport: Table Tennis
Competition: Table Tennis World Tour
Dates: 2018.08.23 – 2018.08.26
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/2018_ITTF_World_Tour
URL: https://www.ittf.com/ittf-world-tour/seamaster-2018-ittf-world-tour/events/
Facebook: https://www.facebook.com/ITTFWorld
Location:
Czech Republic Czech Republic Olomouc